காந்தி தாத்தா தோட்டத்திலே...

Go down

காந்தி தாத்தா தோட்டத்திலே... Empty காந்தி தாத்தா தோட்டத்திலே...

Post  VforV on Wed Sep 05, 2012 2:03 pm

Tune : Refer wikipedia for the tune of Old_MacDonald_Had_a_Farm

Old MacDonald had a farm, EE-YA-EE-YA-O
And on that farm he had some cows, EE-YA-EE-YA-O

While in a circle, ask the group to call out the following animal/bird names. Group them by these animal names and ask them all to stand in a circle

பூனை
மாடு
குயில்
வாத்து

காந்தி தாத்தா தோட்டத்திலே (Act like having a stick in one hand and adjusting the spectacles in other hand)
EE-YA-EE-YA-O (Shake the body while sitting down and coming up)
சுத்தி சுத்தி பார்க்கையிலே (Rotate your body)
EE-YA-EE-YA-O (Shake the body while sitting down and coming up)

Now the group named 'cat' should say the lyrics and shout like cat and move to the centre of circle and then return back to circle

காந்தி தாத்தா தோட்டத்திலே
EE-YA-EE-YA-O

பூனைகள் இருக்கு பொந்தினிலே
EE-YA-EE-YA-O
மியோவ்.... மியோவ்.... மியோவ்.... மியோவ் (walk and talk like cat)

Now everyone should perform

காந்தி தாத்தா தோட்டத்திலே
EE-YA-EE-YA-O
சுத்தி சுத்தி பார்க்கையிலே
EE-YA-EE-YA-O

Now the group named 'cow' should say the following lyrics and shout like cow and move to the centre of circle and then return back to circle

காந்தி தாத்தா தோட்டத்திலே
EE-YA-EE-YA-O

மாடுகள் மேயுது மந்தையிலே
EE-YA-EE-YA-O
மா...மா...மா...மா... (walk and talk like cow)

Now everyone should perform

காந்தி தாத்தா தோட்டத்திலே
EE-YA-EE-YA-O
சுத்தி சுத்தி பார்க்கையிலே
EE-YA-EE-YA-O

Now the group named 'cuckoo' should say the following lyrics and sing like kuyil and move to the centre of circle and then return back to circle

காந்தி தாத்தா தோட்டத்திலே
EE-YA-EE-YA-O

குயில்கள் கூவுது மரத்தினிலே
EE-YA-EE-YA-O
கு...கு...கு...கு... (fly and sing like cuckoo)

Now everyone should perform

காந்தி தாத்தா தோட்டத்திலே
EE-YA-EE-YA-O
சுத்தி சுத்தி பார்க்கையிலே
EE-YA-EE-YA-O

Now the group named 'duck' should say the following lyrics and shout like duck and move to the centre of circle and then return back to circle

காந்தி தாத்தா தோட்டத்திலே
EE-YA-EE-YA-O

வாத்துகள் நீந்துது குளத்தினிலே
EE-YA-EE-YA-O
quack... quack...quack...quack... (walk and talk like duck)

Now everyone should perform

காந்தி தாத்தா தோட்டத்திலே
EE-YA-EE-YA-O

Now each group should enact like their group animal/bird and move to centre of circle and get back to circle
(Complete commotion !!!!)

மியோவ்.... மியோவ்.... மியோவ்.... மியோவ்
மா...மா...மா...மா...
கு...கு...கு...கு...
quack... quack...quack...quack...
VforV
VforV

Posts : 12
Join date : 2012-09-04

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum